danh mục giống thủy sản

Danh mục giống thủy sản được sản xuất, kinh doanh theo quy định

Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

Việc sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cần được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật. Cụ thể là danh mục giống thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bài viết căn cứ vào quy định […]