Chi tiết kê khai C/O form VJ

Khi thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản. Người nhập khẩu có thể yêu cầu phía Việt Nam cung cấp C/O form VJ chứng nhân xuất xứ hàng hóa Viêt Nam theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Nhât Bản (Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế được ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2008 (VJEPA)) để phía Nhât Bản đươc hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biêt theo hiệp định. Trong bài viết này, Vietcert sẽ giới thiệu nội dung chi tiết C/O VJ và hướng dẫn chi tiết kê khai C/O form VJ xuất khẩu Nhật Bản

C/O Form VJ là gì?

Đây là giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) chứng nhận hàng hóa được sản xuất hoặc có nguồn gốc tại Việt Nam hoặc Nhật Bản. C/O Form VJ được phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp theo Hiệp định thương mại xong phương (FTA) giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, hàng hóa giao thương giữa hai nước nếu như chủ hàng xuất trình được thông tin về mẫu C/O VJ phù hợp, sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan đặc biệt. Từ đó, Doanh nghiệp sẽ tăng được lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường.

Đề đươc cấp C/O form VJ chứng nhận hàng hóa có xuất xứ Viêt Nam theo hiệp định thương mại tư do Viêt Nam – Nhật Bản, điều đầu tiên cần đáp ứng là hàng hóa phải đáp ứng quy tắc về xuất xứ theo hiệp định. Nội dung này đươc quy định tại Phụ lục 1 “Quy tắc xuất xứ” kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 05 năm 2009 của Bộ Công thương.

Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu VJ xuất khẩu Nhật Bản
Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu VJ xuất khẩu Nhật Bản

Hồ sơ đề nghị cấp C/O form VJ

Thương nhân đề nghị cấp C/O cần chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O đầy đủ theo quy định. tại Điều 6 “Hồ sơ đề nghị cấp C/O” , Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 05 năm 2009 của Bộ Công thương, như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 9) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ như hướng dẫn tại Phụ lục 8;

b) Mẫu C/O (Phụ lục 6) đã được khai hoàn chỉnh;

c) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan;

d) Hoá đơn thương mại;

đ) Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có;

Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.

Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết mã HS của hàng hoá (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể); bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu.

Trường hợp các loại giấy tờ quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 và quy định tại khoản 2 là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của thương nhân, bản chính có thể được Tổ chức cấp C/O yêu cầu cung cấp để đối chiếu nếu thấy cần thiết.

Đối với các thương nhân tham gia eCOSys, người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O sẽ kê khai các dữ liệu qua hệ thống eCOSys, ký điện tử và truyền tự động tới Tổ chức cấp C/O. Sau khi kiểm tra hồ sơ trên hệ thống eCOSys, nếu chấp thuận cấp C/O, Tổ chức cấp C/O sẽ thông báo qua hệ thống eCOSys cho thương nhân đến nộp hồ sơ đầy đủ bằng giấy cho Tổ chức cấp C/O để đối chiếu trước khi cấp C/O.

Danh sách tổ chức cấp C/O form VJ

Thương nhân nộp hồ sơ qua Ecosys, sau khi được chấp thuận, thương nhân đến nộp hồ sơ đầy đủ bằng giấy cho Tổ chức cấp C/O để Tổ chức cấp C/O đối chiếu và ký, đóng dấu vào C/O bản giấy.

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O FORM VJ

1          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội  01

2          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh        02

3          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng           03

4          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai         04

5          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng        05

6          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương     06

7          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu         07

8          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn          08

9          Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh     09

10        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai             71

11        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình         72

12        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá       73

13        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An           74

14        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang       75

15        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ           76

16        Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương       77

Thời gian cấp C/O form VJ

Theo quy định tại điều 8, Thông tư số 10/2009/TT-BCT

  1. C/O phải được cấp trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 điều này.
  2. Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các C/O đã cấp trước đó. Cán bộ kiểm tra của Tổ chức cấp C/O sẽ lập biên bản về kết quả kiểm tra này và yêu cầu người đề nghị cấp C/O và/hoặc người xuất khẩu cùng ký vào biên bản. Trong trường hợp người đề nghị cấp C/O và/hoặc người xuất khẩu từ chối ký, cán bộ kiểm tra phải ghi rõ lý do từ chối đó và ký xác nhận vào biên bản.

Thời hạn xử lý việc cấp C/O đối với trường hợp này không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ.

  1. Trong quá trình xem xét cấp C/O, nếu phát hiện hàng hoá không đáp ứng xuất xứ hoặc bộ hồ sơ bị thiếu, không hợp lệ, Tổ chức cấp C/O thông báo cho người đề nghị cấp C/O theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 7.
  2. Thời hạn xác minh không được làm cản trở việc giao hàng hoặc thanh toán của người xuất khẩu, trừ trường hợp do lỗi của người xuất khẩu.

Tuy nhiên theo thực tế làm việc của HP Toàn Cầu khi cung cấp dịch vụ đề nghị cấp C/O VJ thuê của khách hàng thì thời gian thực tế hiện nay là trong ngày làm việc nếu nôp hồ sơ buổi sáng, nếu nộp hồ sơ muộn thì hôm sau có C/O

Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O form VJ

Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu VJ xuất khẩu Nhật Bản
Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu VJ xuất khẩu Nhật Bản

C/O phải được khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Nội dung khai phải phù hợp với các chứng từ quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư 10/2009/TT-BCT. Nội dung kê khai C/O cụ thể như sau:

  1. Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên nước xuất khẩu.
  2. Ô số 2: tên người nhập khẩu hoặc người nhận hàng (nếu có áp dụng), địa chỉ, tên nước nhập khẩu.
  3. Ô trên cùng bên phải ghi số tham chiếu (do Tổ chức cấp C/O ghi). Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, với cách ghi cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: tên nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là “VN”;

b) Nhóm 2: tên nước thành viên nhập khẩu là Nhật Bản, gồm 02 ký tự là “JP”

c) Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2009 sẽ ghi là “09”;

d) Nhóm 4: ký hiệu viết tắt tên Tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự như quy định tại Phụ lục 11;

đ) Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự;

e) Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”. Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp C/O Mẫu VJ mang số thứ 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Nhật Bản trong năm 2009 thì cách ghi số tham chiếu của C/O này sẽ là: VN-JP 09/02/00006.

  1. Ô số 3: tên cảng xếp hàng, cảng chuyển tải, cảng dỡ hàng, và tên tầu hoặc số chuyến bay, nếu đã biết. Trong trường hợp C/O cấp sau, ghi ngày giao hàng (chẳng hạn như ngày ghi trên vận tải đơn).
  2. Ô số 4: số thứ tự của từng hàng hoá (nếu cần thiết), ký hiệu và số mã hiệu của kiện hàng, số kiện hàng, loại kiện hàng, mã HS (2007) của nước nhập khẩu (ở cấp 6 số) và mô tả hàng hoá.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu VJ xuất khẩu Nhật Bản. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Quy chế cấp C/O mẫu AJ

Chuyển mẫu gạo đi Dubai