Giá trị của ISO 26000

GIÁ TRỊ CỦA ISO 26000

Việc áp dụng ISO 26000 giúp các tổ chức thực hiện các hành vi có trách nhiệm với xã hội như là một phần của các giá trị và thực tiễn kinh doanh của họ và do đó góp phần vào sự phát triển bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.

Giá trị của ISO 26000
Giá trị của ISO 26000

Sử dụng ISO 26000 để cải thiện việc thực hiện Trách nhiệm xã hội. Để hiểu đầy đủ việc sử dụng và mục đích của ISO 26000, cần phải chú ý đến định nghĩa về “trách nhiệm xã hội”, tiêu chuẩn đưa ra: “trách nhiệm của tổ chức đối với các tác động của các quyết định và hoạt động của mình đối với xã hội và môi trường, thông qua hành vi minh bạch và đạo đức

  • Đóng góp vào sự phát triển bền vững, bao gồm sức khỏe và phúc lợi của xã hội;
  • Có tính đến kỳ vọng của các bên liên quan;
  • Tuân thủ luật pháp hiện hành và phù hợp với các chuẩn mực hành vi quốc tế; và
  • Được tích hợp trong toàn bộ tổ chức và được thực hành trong các mối quan hệ của nó. ”

Được hỗ trợ bởi bảy nguyên tắc (Trách nhiệm giải trình, Minh bạch, Hành vi có đạo đức, Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan, Tôn trọng pháp quyền, Tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế, Tôn trọng nhân quyền), tiêu chuẩn này được thiết kế để hoạt động trong mọi bối cảnh tổ chức và văn hóa và có thể được sử dụng bởi tất cả các loại hình tổ chức. Hơn nữa, tiêu chuẩn tìm cách thúc đẩy sự hiểu biết chung về trách nhiệm xã hội. Do đó, ISO 26000 được áp dụng trong khuôn khổ xã hội, môi trường, luật pháp, văn hóa, chính trị và tổ chức hiện có do các chuẩn mực hành vi của địa phương, khu vực, quốc gia, các tiêu chuẩn, điều kiện kinh tế và môi trường được chấp nhận hoặc mong đợi.

Theo ISO 26000, các bước đầu tiên của một tổ chức cần phải xem xét hai thực hành cơ bản về trách nhiệm xã hội: a) công nhận trách nhiệm xã hội trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức, và b) xác định và tham gia với các bên liên quan. Tiêu chuẩn xác định (bảy) đối tượng cốt lõi của trách nhiệm xã hội nhưng tổ chức có trách nhiệm xác định những vấn đề có liên quan và quan trọng đối với các bên liên quan của họ và do đó cần được giải quyết.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 26000

Mục đích của ISO 26000 là hỗ trợ các tổ chức giải quyết các trách nhiệm xã hội của họ, thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời xác định và tham gia với các bên liên quan và nâng cao độ tin cậy của các tuyên bố về trách nhiệm xã hội.

Tài liệu Lợi ích khi áp dụng ISO 26000 – Các nghiên cứu điển hình được chọn là kết quả của Dự án SR MENA trình bày các nghiên cứu điển hình của các tổ chức đã tham gia dự án (2011-2014) về việc áp dụng và sử dụng ISO 26000 về trách nhiệm xã hội ở Trung Khu vực Đông và Bắc Phi (MENA), hoạt động tại Lebanon đã ghi nhận những lợi ích sau của ISO 26000: “giảm tiêu thụ năng lượng, tăng phạm vi sản phẩm để tiếp cận nhiều đối tượng hơn, tham gia nhiều hơn vào cộng đồng, cải thiện danh tiếng, tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan và nhân viên tham gia nhiều hơn vào các vấn đề có trách nhiệm với xã hội”. Đồng thời, việc áp dụng ISO 26000 cũng được ghi nhận các lợi ích về: tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược được sửa đổi để tích hợp các nguyên tắc trách nhiệm xã hội, nâng cao sự hài lòng của nhân viên và các bên liên quan, tăng số lượng hợp đồng bao gồm các điều khoản liên quan đến trách nhiệm xã hội, các sáng tạo công việc mới, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng số lượng đấu thầu bao gồm cả mua sắm bền vững. Ngoài ra, việc áp dụng ISO 26000 còn giúp tăng cường và làm rõ các giá trị phù hợp với các nguyên tắc xã hội, trách nhiệm trong chính sách của công ty, thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với các nhà cung cấp, giảm lượng khí thải CO2 và tác động môi trường trong suốt quá trình chuỗi sản xuất, hệ thống và quy trình được cải tiến, nâng cao lợi thế cạnh tranh và báo cáo phát triển bền vững. Giá trị của ISO 26000 thể hiện rất rõ đối với các tổ chức phải chịu áp lực rất lớn từ các bên liên quan trong việc áp dụng các hành vi có trách nhiệm, hành động có trách nhiệm hơn với xã hội và cuối cùng là vượt ra ngoài các yêu cầu pháp lý. ISO 26000 đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành về cách cấu trúc, đánh giá và cải thiện trách nhiệm xã hội của họ, bao gồm các mối quan hệ của các bên liên quan và tác động của cộng đồng. ISO 26000 giúp các tổ chức “chuyển các nguyên tắc thành các hành động hiệu quả và hành động một cách có đạo đức và minh bạch để đóng góp vào sức khỏe và phúc lợi của xã hội”.

Đọc thêm:

Nội dung của ISO 26000

ISO là gì? Tìm hiều về tiêu chuẩn ISO!