Nội dung của ISO 26000

NỘI DUNG CỐT LÕI CỦA ISO 26000 VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tiêu chuẩn ISO 26000 xác định các chủ thể cốt lõi của trách nhiệm xã hội. Các chủ thể cốt lõi bao gồm một số vấn đề, nhưng trách nhiệm của mỗi tổ chức là xác định các vấn đề có liên quan và quan trọng đối với các bên liên quan của họ và / hoặc cần phải giải quyết.

Bảy chủ đề chính được giải thích trong Điều 6 của tiêu chuẩn ISO 26000. Chúng được liệt kê bên dưới, cùng với số điều khoản phụ của chúng.

Chủ đề chính: Quản trị tổ chức, điều 6.2

Các quyết định phải được thực hiện dựa trên sự mong đợi của xã hội. Trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, đạo đức và các bên liên quan phải là các yếu tố trong quá trình ra quyết định của tổ chức.

Chủ đề cốt lõi: Quyền con người, điều khoản phụ 6.3

Tất cả mọi người đều có quyền được đối xử công bằng và xóa bỏ phân biệt đối xử, tra tấn và bóc lột.

 • Thẩm định
 • Các tình huống rủi ro về quyền con người
 • Tránh đồng lõa
 • Giải quyết khiếu nại
 • Phân biệt đối xử và các nhóm dễ bị tổn thương
 • Các quyền dân sự và chính trị
 • Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
 • Các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc

Chủ đề chính: Thực hành lao động, điều khoản 6.4

Những người làm việc nhân danh tổ chức không phải là hàng hóa. Mục đích là ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh dựa trên bóc lột và lạm dụng.

 • Việc làm và các mối quan hệ việc làm
 • Điều kiện làm việc và bảo trợ xã hội
 • Đối thoại xã hội
 • Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
 • Đào tạo và phát triển con người tại nơi làm việc

Chủ đề chính: Môi trường, điều khoản phụ 6.5

Tổ chức có trách nhiệm giảm thiểu và loại bỏ khối lượng và mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững và đảm bảo rằng việc tiêu thụ tài nguyên trên mỗi người trở nên bền vững.

 • Phòng ngừa ô nhiễm
 • Sử dụng tài nguyên bền vững
 • Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phục hồi các môi trường sống tự nhiên

Chủ đề cốt lõi: Các thông lệ vận hành hợp lý, điều khoản 6.6

Xây dựng các hệ thống cạnh tranh bình đẳng, phòng chống tham nhũng, khuyến khích cạnh tranh bình đẳng và thúc đẩy độ tin cậy của các hoạt động kinh doanh bình đẳng giúp xây dựng các hệ thống xã hội bền vững.

 • Chống tham nhũng
 • Tham gia chính trị có trách nhiệm
 • Cạnh tranh công bằng
 • Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị
 • Tôn trọng quyền tài sản
Nội dung của ISO 26000
Nội dung của ISO 26000

Chủ đề chính: Các vấn đề của người tiêu dùng, điều khoản phụ 6.7

Tổ chức có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội công bằng, bền vững và công bằng liên quan đến sức khỏe, sự an toàn và quyền tiếp cận của người tiêu dùng.

 • Tiếp thị công bằng, thông tin thực tế và không thiên vị và các thông lệ hợp đồng công bằng
 • Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng
 • Tiêu dùng bền vững
 • Dịch vụ người tiêu dùng, hỗ trợ, cũng như giải quyết khiếu nại và tranh chấp
 • Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng và quyền riêng tư
 • Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu
 • Giáo dục và nhận thức

Chủ đề chính: Sự tham gia và phát triển của cộng đồng, điều khoản 6.8

Tổ chức cần tham gia vào việc tạo ra các cấu trúc xã hội bền vững, nơi có thể tồn tại trình độ giáo dục và phúc lợi ngày càng cao.

 • Sự tham gia của cộng đồng
 • Giáo dục và văn hóa
 • Tạo việc làm và phát triển kỹ năng
 • Phát triển và tiếp cận công nghệ
 • Sự giàu có và tạo thu nhập
 • Sức khỏe
 • Đầu tư xã hội

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI LÀ GÌ?

ISO 26000: Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội kêu gọi rằng, vào những khoảng thời gian thích hợp, người dùng nên báo cáo về kết quả hoạt động của họ về trách nhiệm xã hội cho các bên liên quan bị ảnh hưởng. Tiêu chuẩn gợi ý rằng báo cáo nên bao gồm:

 • Thông tin về các mục tiêu và kết quả hoạt động về các chủ đề chính và các vấn đề liên quan của trách nhiệm xã hội
 • Làm thế nào và khi nào các bên liên quan đã tham gia vào báo cáo
 • Một bức tranh công bằng và đầy đủ về hiệu suất, bao gồm cả những thành tựu và thiếu sót, và cách giải quyết những thiếu sót

ISO 26000 gợi ý rằng độ tin cậy của các báo cáo sẽ được nâng cao bằng cách đề cập đến việc tuân thủ các hướng dẫn báo cáo của một tổ chức bên ngoài.

 • Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), một tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập để phát triển và quản lý khung báo cáo bền vững, đã xuất bản một tài liệu hướng dẫn có tên GRI G4. Tài liệu cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức muốn sử dụng các hướng dẫn GRI làm khuôn khổ báo cáo cho việc triển khai ISO 26000 của họ.
 • Một tổ chức phi chính phủ khác, CSRWire, cung cấp Báo cáo CSR & Bền vững, một tập hợp các báo cáo về tính bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và môi trường hiện tại và trong quá khứ, cũng như các thông cáo báo chí đi kèm với báo cáo.

Trên đây là thông tin về Nội dung của ISO 26000. Hay chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

ISO 26000 là gì?

Lợi ích của việc sở hữu chứng nhận ISO 9001:2015