Quy trình xin chứng nhận CITES Việt Nam

Quy trình xin chứng nhận CITES Việt Nam

1.Trình tự thực hiện :

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại Văn thư Tổng cục lâm nghiệp hoặc Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

– Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

– Chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.

– Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế. Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

– Bước 3: Trả kết quả

– Trường hợp được cấp phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) giấy phép gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

– Trường hợp từ chối: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

2. Cách thức thực hiện :

– Trực tiếp

– Qua bưu điện

– Hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm:

Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT.

Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan.

Bản sao chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Hoặc Quyết định thành lập hoặc chứng minh nhân dân/hộ chiếu đối với Thương nhân lần đầu đề nghị cấp phép.

Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành (Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu, trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực, trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

b) Số lượng: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết : 

-Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trong trường hợp tổ chức. Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp Chứng chỉ, Giấy phép CITES xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp.

– Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận, thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan khoa học CITES, Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên và các cơ quan có liên quan thì trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó biết.

4. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại

d) Cơ quan phối hợp: Không

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 

– Cá nhân

– Tổ chức

Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp Giấy phép, Chứng chỉ theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT

Phí, lệ phí: Không

6. Kết quả thực hiện TTHC:

– Kết quả: Giấy phép, Chứng chỉ CITES hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối.

– Thời hiệu của Giấy phép: 06 tháng kể từ ngày ký.

Điều kiện thực hiện TTHC: Không