Nội dung của ISO 17025

NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 17025:2017 được thể hiện qua 8 điều khoản chính như sau:

1/ Phạm vi áp dụng

2/ Tài liệu viện dẫn

3/ Thuật ngữ và định nghĩa

4/ Yêu cầu chung

 • Tính khách quan
 • Bảo mật

5/ Yêu cầu về cơ cấu

 • Phải là một pháp nhân, hoặc một bộ phận xác định của pháp nhân
 • Phải xác định người lãnh đạo/người quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm
 • Phải xác định và lập thành văn bản phạm vi các hoạt động thí nghiệm
 • Các hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện sao cho đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, của khách hàng
 • Phải xác định cơ cấu tổ chức và quản lý, quy định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương tác của nhân sự quản lý, lập thành văn bản các thủ tục của phòng thí nghiệm
 • Phải đảm bảo đủ nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ
 • Phải đảm
 • bảo việc trao đổi thông tin và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý
Nội dung của ISO 17025
Nội dung của ISO 17025

6/ Yêu cầu về nguồn lực

 • Nhân sự
 • Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường
 • Thiết bị
 • Liên kết chuẩn đo lường
 • Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

7/ Yêu cầu về quá trình

 • Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng
 • Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
 • Lấy mẫu
 • Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn
 • Hồ sơ kỹ thuật
 • Đánh giá độ không đảm bảo đo
 • Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả
 • Báo cáo kết quả

8/ Yêu cầu hệ thống quản lý

 • Các lựa chọn (Lựa chọn A; Lựa chọn B)
 • Tài liệu hệ thống quản lý
 • Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Cải tiến
 • Hành động khắc phục
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

CÁC LĨNH VỰC CÔNG NHẬN ISO 17025

 • Lĩnh vực thử nghiệm cơ
 • Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
 • Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
 • Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
 • Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm
 • Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
 • Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
 • Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ

Trên đây là nội dung của ISO 17025. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

ISO 45001 là gì?

Các loại cước vận chuyển hàng không